(0880) 300 100

Privacyverklaring Noventas

Via de dienst www.noventas.nl / www.noventas.mobi / Noventas Social media worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Noventas acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Noventas is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 08-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Verzekering gerelateerde items

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet jij je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
Voor het aanvragen van een offerte en/of financieel product, moet je persoonlijke gegevens invullen. Hieronder lees je hoe wij hier mee omgaan.

Gegevensverwerking
Noventas verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot jou als klant, prospect of bezoeker van deze website. Dit doen wij om onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief te houden en om bij te houden of deze website voldoende aansluit op de wensen van jou als relatie. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;
• het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van/via Noventas en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
• het (laten) beoordelen en (laten) accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten (denk aan afhandelen van schade of bijvoorbeeld wijzigen van een verzekering) en het afwikkelen van betalingsverkeer,
• het frequent checken van jouw gegevens en
• het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die jij beschikbaar stelt via deze website of op een andere (in)directe manier aan ons kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en/of financiële producten en/of andere diensten. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van Insurrius B.V. tenzij je hebt aangegeven hier mee akkoord te zijn.

Als je onze site gebruikt, worden er cookies op je computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden met gegevens die vanuit de site naar jouw computer worden gestuurd. Zo kun je de site in de toekomst makkelijker gebruiken. De cookies worden op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. Als je niet wilt dat deze cookies opgeslagen worden, kun je via jouw eigen browser het gebruik van cookies uitzetten of zelfs verwijderen.

Mijn Polis
Sluit je een verzekering af via Noventas dan gebruiken we je gegevens voor het aanmaken van een ‘Mijn Polis’-account. Hiermee kun je (een deel van jouw) verzekeringen inzien.

Afmelden ongewenste berichten
Noventas kan je gegevens gebruiken voor het sturen van (algemene) informatie die afgestemd is op jouw behoefte. Vraag je een offerte aan dan geef je hier automatisch toestemming voor. Wil je deze (algemene) informatie niet meer ontvangen dan kun je dit ons laten weten via een email naar info@noventas.nl.

Bescherming persoonsgegevens
Noventas gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. Ze worden doorgegeven aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een financieel product via ons hebt aangevraagd. Financiële instellingen kunnen jouw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Afhandelen aanvraag verzekering /aanvraag offerte
Wanneer je bij ons een verzekering/financiële dienst aanvraagt of offerte aanvraagt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per post
• per e-mail
• via social media
• per telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten en op de hoogte houden van relavante wijzigingen in producten/diensten van Noventas en haar aanbieders. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid kunt u hier terugvinden.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst of afhandeling van diensten.
In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
HMG Financiële Dienstverlening B.V. / Noventas
Ambachtweg 75
5731 AE Mierlo
info@noventas.nl
+31(0)880 300 100

BEL DIRECTOFFERTE AANVRAGENADVIES VRAGENAFSPRAAK MAKENSCHADE MELDENVRIENDENDIENST
10% relatiekorting met bestelcode: Relatiekorting-Noventas