(0880) 300 100

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door HMG Financiele Dienstverlening B.V. tevens handelend onder de naam Noventas, gevestigd te Mierlo aan de Nachtegaallaan 11 5731 XP Mierlo, hierna te noemen: “Noventas”, en zijn tevens bedongen voor haar directie en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Noventas werkzaam zijn.De wederpartij van Noventas is degene aan wie Noventas enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Noventas gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Noventas gesloten overeenkomsten waarbij Noventas zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Noventas zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2.   Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Noventas slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Noventas en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1.   Offertes en tarieven van Noventas zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2.   Aan Noventas verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Noventas, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3.   Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Noventas een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Noventas is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4.   In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 48 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Noventas heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 48 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Noventas wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Noventas heeft bereikt.

2.5.   Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Noventas aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Noventas gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Noventas het tegendeel blijkt.

2.6.  Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Noventas heeft bekeng gemaakt, mag Noventas erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij ons bekende en opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres.

2.7. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Noventas communicatie omtrent producten, diensten, status en voortgang opdracht, actuele onderwerpen en nazorgactiviteiten digitaal  via email aan opdragtgever verstrekt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1    Het is Noventas toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Noventas zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Noventas is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1    Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Noventas wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2    Indien er niets is afgesproken tussen partijen, geldt dat als honorarium geldt de provisie welke Noventas van de verzekeraar ontvangt en welke in de premie van de verzekeraar is opgenomen en als zodanig door de verzekeraar wordt geincasseerd alsmede de administratiekosten van Noventas.

4.3    Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Noventas is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Noventas beïnvloeden.

4.4    Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen

[*] dagen na de factuurdatum op de door Noventas voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Noventas, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.4.5    Verrekening door de opdrachtgever van de door Noventas gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Noventas uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

4.6    Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Noventas te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.7    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8    Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Noventas aanleiding geeft, is Noventas bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Noventas B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1.   De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Noventas die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Noventas zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Noventas bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2.   De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Noventas.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Noventas.

7.1    Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Noventas alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Noventas bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Noventas wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2    In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Noventas in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Noventas alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Noventas bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3    De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4    Noventas is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5    Noventas is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Noventas gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door X kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6    Noventas is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Noventas verzonden (email)berichten Noventas niet hebben bereikt.

7.7    Noventas is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Noventas, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Noventas niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Noventas voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9    De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Noventas indien Noventas zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1.   Noventas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Noventas redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Noventas ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2.   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Noventas geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Noventas kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1    Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2    Door de opdrachtgever aan Noventas verstrekte persoonsgegevens zullen door Noventas niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Noventas op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3    Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Noventas, zal Noventas de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1   Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Noventas is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2   Noventas is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer [*]. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Noventas conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Noventas de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies. A

Artikel 11: Verval van recht

11.1     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Noventas in verband met door Noventas verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Voor overige zaken verwijzen wij u ook naar onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocument te vinden op onze website: http://www.noventas.nl/

Zelf uw verzekering online afsluiten(online diensten) via verschillende online rekenmodules op onze website, kunt u zelf de premies van verzekeringen berekenen en de verzekering van uw keuze online afsluiten zonder advies van een financieel adviseur. Dit wordt binnen de Wet financieel toezicht (Wft) ‘execution only’ genoemd.

Execution only

Bij ‘execution only’ maak u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancairproduct en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat onze adviseur u hierbij geen advies heeftgegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot deaansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuisteproductkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.Heeft u vragen over de Wet financieel toezicht of ‘execution only’? Neem dan gerust contact met ons op.

U als verzekeringnemer verklaart dat:

1.      De gegeven antwoorden juist en volledig zijn;

2.      U kennis heeft genomen van de polisvoorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan;

3.      U de polis, die overeenkomstig deze aanvraag wordt opgemaakt, in ontvangst neemt en de daarvoor verschuldigde premie en kosten zult betalen.

Belangrijk!

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons of de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor hetuitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude tegenover financiëleinstellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. De verzekeraar heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u gewenste verzekering kunt u downloaden van onze site of bij de desbetreffende verzekeraar. U ontvangt deze samen met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u worden toegezonden.

Persoonsgegevens naar derden

Als u via Noventas/HMG Financiele Dienstverlening B.V. een verzekering of dienst afneemt geeft u automatisch toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het verwerken van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst/overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, in kaart brengen van behoeftes en interesses en het doen van gerichte aanbiedingen en informatie op maat met betrekking tot producten en/of diensten van HMG Financiele Dienstverlening B.V. en/of met ons samenwerkende partijen als financiele dienstverleners en derden.

BEL DIRECTOFFERTE AANVRAGENADVIES VRAGENAFSPRAAK MAKENSCHADE MELDENVRIENDENDIENST
10% relatiekorting met bestelcode: Relatiekorting-Noventas